Tapahtumakalenteri

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op

Tutkimuksissa työnohjauksen vaikuttavuus on tunnistettu erityisesti kolmella alueella: työnohjaus parantaa ohjattavan henkilön työn laatua, vahvistaa ja selkiyttää ohjattavan ammatti-identiteettiä sekä kehittää kokonaisten työyhteisöjen toimintaa. Lisäksi työnohjauksella on muitakin myönteisiä vaikutuksia. Se parantaa mm. työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä, helpottaa koettua työuupumusta ja samalla toiminnan laatu parantuu niin sisäisillä kuin ulkoisillakin mittareilla arvioituna. Edellä mainittujen ohella työnohjaajakoulutus antaa erittäin hyvin välineitä esimiestyön tueksi.

Työnohjaus on oppimisprosessi, joka muodostuu säännöllisistä tapaamisista koulutetun työnohjaajan kanssa. Ohjattava määrittelee itse työnohjauksen tarpeensa ja asettaa tavoitteet yhteiselle työskentelylle. Työnohjauksessa ohjattava tarkastelee työtään, työtapojaan ja työstä nousevia ajatuksia ja tunteita. Työnohjauksen avulla ohjattavalla on mahdollisuus pysähtyä pohtimaan omaa työrooliaan ja löytää voimavaroja työn tekemiseen ja kehittämiseen. Lisäksi työnohjaus tukee esimiestehtävissä toimivia johtamisen eri teemoissa.

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus on rakennettu Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisesti käsittäen teoreettista opetusta, harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä, tutkivaa oppimista, työnohjaajana toimimista sekä yksilöille että ryhmille ja koulutustyönohjausta.

KOHDERYHMÄ
Opinnot on tarkoitettu mm. kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään kahden vuoden (mielellään kuitenkin yli viiden vuoden) työkokemus soveltuvalta alalta.

TAVOITTEET
* Opiskelijalle muodostuu laaja tietoperusta työnohjauksesta ja työnohjaajana toimimisesta, joka syntyy erityisesti työnohjauksen taustateorioihin perehtymällä.
* Opiskelijalle kehittyy työnohjaajana tarvittavia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, jotka syntyvät koulutettujen työnohjaajien opastuksella pitkäaikaisen ja intensiivisen harjoittelun ja omakohtaisten työnohjauskokemusten kautta.
* Opiskelijalle kertyy työnohjauksessa tarvittavia käsitteellisiä, asenteellisia ja ajatuksellisia valmiuksia, jotka syntyvät oppimisyhteisössä reflektiivisten keskustelujen ja oman toiminnan arvioinnin kautta

SISÄLTÖ JA RAKENNE
Opinnot ovat laajuudeltaan 60 op. Lisäksi opintoihin kuuluu opiskelijoiden ohjattua etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua, jotka molemmat sisältävät sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä.
Opinnot jakautuvat neljään osioon, jotka etenevät osin rinnakkain:

1. Ammatillinen kasvu työnohjauksessa 20 op
2. Työnohjauksen tietoperusta 15 op
3. Työnohjauskäytännöt ja niissä harjaantuminen 15 op
4. Kehittämistehtävä 10 op

Ammatillinen kasvu työnohjauksessa -jaksossa opiskelijat orientoituvat koulutuksen sisältöihin ja menetelmiin sekä erilaisten työskentelymuotojen itsenäiseen käynnistämiseen. Jakson puitteissa opiskelija harjaantuu myös toimimaan asiantuntijana erilaisissa työnohjauksellisissa kysymyksissä ja kehittää valmiuksiaan arvioida omaa työnohjauksellista osaamistaan. Moduulin alun keskeinen tehtävä on ryhmäytymisen ja prosessioppimisen käynnistäminen sekä opintojen ohjaus. Opintojakson edetessä ja opiskelijan valmiuksien kasvaessa jakson pääpaino siirtyy työelämälähtöisen kehittämistehtävän työstämiseen.

Työnohjaajan tietoperusta -opintojaksossa rakennetaan poikkitieteellistä tietoperustaa työnohjauskäytännöille. Jaksossa perehdytään työnohjausta ja sen lähialoja käsittelevään kirjallisuuteen ja muihin tiedonlähteisiin. Työnohjauksen taustateoriat, viitekehykset ja käytännön toteutus kulkevat tiiviisti ja prosessinomaisesti nivoutuen toisiinsa koko koulutuksen ajan. Moduulin keskeisiä teemoja ovat mm. työyhteisöilmiöt, johtaminen ja esimiestyö, hyvinvointi elämässä ja erityisesti työssä, työssäjaksaminen ja ryhmädynamiikka.

Työnohjauskäytännöt ja niissä harjaantuminen -opintojaksossa opiskelijat osallistuvat eri rooleissa työnohjausprosesseihin, jotka kestävät opintojen puitteissa puolestatoista kahteen vuoteen. Näin opiskelijat syventävät oman kokemuksensa kautta teoreettista ymmärrystään työnohjauksesta. Opiskelijat myös harjaantuvat käytännön toiminnassa ja saavat henkilökohtaista tukea ja ohjausta kokeneemmilta työnohjaajilta rakentumassa olevalle osaamiselleen ja ammatilliselle identiteetilleen.

Läpi opintojen jatkuvassa ja koulutusmaksuun sisältyvässä koulutustyönohjauksessa opiskelijat kokoontuvat säännöllisesti työnohjausistuntoihin, joissa keskitytään opiskelijan omaan toimintaan työnohjaajana.

Lähipäivät
Vuosi 2020:
12.-13.10
2.11.
30.11.
1.12.

Vuosi 2021:
11.-12.1.
1.2.
1.-2.3.
19.-20.4.
10.-11.5.
13.-14.9.
18.10.
22.-23.11.

Vuoden 2022 lähipäivät (10 päivää) päivitetään myöhemmin.

KOULUTTAJAT
* Kari Rajaniemi, psykologi, psykoterapeutti (VET), työnohjaaja, mielenterveystyön lehtori SAMK
* Hanna Hannukainen, KM, työnohjaaja, erityiskasvatuksen lehtori SAMK
* Arja Ruisniemi, YTT, työnohjaaja, lehtori SAMK

Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään vierailevia työnohjaajakouluttajia.

HAKEMINEN
Koulutukseen hakeudutaan erillisellä sähköisellä lomakkeella. Vuoden 2020-2022 ryhmään ei oteta enää uusia opiskelijoita.

Hakemusten ja liitteiden perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, Valinnassa huomioidaan hakijoiden työkokemus, omat kirjalliset perustelut ja haastattelutilanne.

HINTA
7068 euroa (5700 euroa + alv 24 %) Koulutus laskutetaan neljässä erässä.

PERUUTUSEHDOT
Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

Koulutuksessa on minimiosallistujamäärä, jolla se toteutetaan.

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Lehtori Kari Rajaniemi, p. 044 710 3495

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät asiat:
Koulutussuunnittelija Jonna Lehtinen, p. 044 710 3042

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@samk.fiAIKA 12.10.2020 0:00 - 30.4.2022 23:00
PAIKKA SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 31.8.2020
TILAISUUDEN TYYPPI Koulutustilaisuudet


 

Satakunnan ammattikorkeakoulu


(02) 620 3000

kirjaamo@samk.fi

Postiosoite: PL 1001, 28101 PORI
Käyntiosoite: Satakunnankatu 23, 28130 PORI